شرکت خدمات مهندسی آتش نورد داتیک

کلیه شرکت های خدمات مهندس از خدماتی استفاده می کنند که می تواند برای سایر اقشار مردم قابل استفاده باشد و مردم از آن استفاده نمایند. به عنوان مثال می توان در خصوص این شرکت ها از مفهومی به نام اسپرینکلر استفاده کرد